උසස් තත්ත්වයේ

ආනයනික පොත්

10%

දක්වා වට්ටම්

2024/12/31 23:59:59
Our Blog

ගණිතය තුළින් දරුවාගේ තර්කානුකූල චින්තනය ගොඩනැගෙයි. පෙර පාසල් අවධියේ සිට ම ගණිතය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් විනෝදජනකව හා සිත්ගන්නා ලෙස ඉදිරිපත් කිරිම පසුකාලීනව ගණිත විෂයය ප්‍රියජනක විෂයයක් බවට පත් විමට ප්‍රබලව ම […]

වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති “මුතු අකුරට පෙර” පොත් පෙළෙට ඇතුළත් පොතකි. මෙය පළමු අදියරේ පෙර කියවීමේ පොතයි. සවන්දීම, කථනය, පෙර කියවීම සහ පෙර ලිවීම විධිමත්ව […]

වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති “මුතු අකුරට පෙර” පොත් පෙළෙට ඇතුළත් පොතකි. මෙය දෙවන අදියරේ පෙර කියවීමේ පොතයි. පළමු අදියරේ පෙර කියවීම පොත අවසන් වූ පසු […]

වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති “මුතු අකුරට පෙර” පොත් පෙළෙට ඇතුළත් පොතකි. මෙය දෙවන අදියරේ පෙර ලිවීමේ පොතයි. පළමු අදියරේ පෙර ලිවීම පොත අවසන් වූ පසු […]

වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති “මුතු අකුරට පෙර” පොත් පෙළෙට ඇතුළත් පොතකි. වයස අවුරුදු 3-4 දරුවන් සඳහා සම්පාදනය කර ඇති ‘පළමු අදියර –  ක්‍රියාකාරකම් පොත’ භාවිතයෙන් […]

“මුතු අකුරට පෙර” නමින් හඳුන්වා දුන් නවතම පොත් පෙළට ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් පොතකි. ස්ටිකර්ස් ඇලවීම, පින්තූර පාට කිරීම, පැන්සල භාවිතය අතට හුරු කිරීම ආදි ක්‍රියාකාරකම් රැසකින් සමන්විත වයස අවුරුදු 3-4ත් අතර […]

වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති “මුතු අකුරට පෙර” පොත් පෙළෙට ඇතුළත් පොතකි. වයස අවුරුදු 3-4 දරුවන් සඳහා සම්පාදනය කර ඇති ‘පළමු අදියර – ඉලක්කම් පොත’ භාවිතයෙන් […]

වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇති “මුතු අකුරට පෙර” පොත් පෙළෙට ඇතුළත් පොතකි. මෙය දෙවන අදියරේ අත්වැඩ පොතයි. පළමු අදියරේ අත් වැඩ පොත අවසන් වූ පසු මෙම […]

“මුතු අකුරට පෙර” නමින් පොත් 10කින් සමන්විත පොත් පෙළක් වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇත. මෙය ඉන් දෙවන පොතයි. මුතු අකුරට පෙර – පළමු අදියර – අත්වැඩ […]

“මුතු අකුරට පෙර” නමින් පොත් 12කින් සමන්විත පොත් පෙළක් වයස අවුරුදු 3-5ත් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කර ඇත. මෙය ඉන් පළමු පොතයි. මුතු අකුරට පෙර – පළමු අදියර – ඉලක්කම් […]

TEACHING READING VIDEOS

Watch more...

VIDEOS FOR PARENTS

Watch more...

STORY TELLING

Watch more...

STATE LITERARY AWARDS 2020 - (රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල 2020)

X